Købsvilkår for Vesterålens Naturprodukter ApS

Generelt Disse købsvilkår gælder for køb af varer fra Vesterålens Naturprodukter ApS på internettet.

Vesterålens Naturprodukter ApS er godkendt af e-mærket. Det betyder, at du kan føle dig tryg og sikker, når du handler hos os. E-mærkets formål er at beskytte dig som forbruger. Kun stabile og seriøse netbutikker kan blive godkendt til at benytte e-mærket. Du kan læse mere om e-mærket og dine rettigheder som forbruger på www.emaerket.dk . Vesterålens Naturprodukter ApS’ certifikat kan også findes på www.emaerket.dk.

Købsvilkårene er sidst blevet opdateret den 15. oktober 2020, og har virkning for alle nye aftaler.

Aftaler med Vesterålens Naturprodukter ApS indgås på dansk.

Parter

Sælger er:

Vesterålens Naturprodukter ApS
Telefon: 70 23 01 10
Adresse: Østbanegade 123, Blok 6.1, DK-2100 København Ø
CVR: 31786126
E-mail: kundeservice@vnp.dk

og betegnes i det følgende som ”Vesterålens Naturprodukter”, ”vi”, ”os” eller ”sælger”.

Køber er er den person, som er angivet som køber ved bestillingen uafhængigt af købskanal, og betegnes i det følgende som ”du”, ”dig” eller ”kunden”. Du skal være fyldt 18 år for at kunne handle hos Vesterålens Naturprodukter ApS.

Abonnement

Vesterålens Naturprodukter ApS sælger sine produkter som enkeltkøb eller på abonnementsbasis.

Dine produkter bliver normalt leveret inden for 14 dage efter, at vi har modtaget din bestilling. Efterfølgende leveres der i overensstemmelse med den valgte leveringsfrekvens uden købsforpligtelse eller bindingstid. Abonnementet kan opsiges fortløbende. I tilfælde af opsigelse ophører abonnementet umiddelbart med virkning fra næste afsendelse. Du kan når som helst kontakte kundeservice for at aftale en pause, eller for at ændre eller opsige dit abonnement.

Ændringer af produkter, leveringsform og leveringsfrekvens kan forekomme. Ændringer varsles i god tid før, de træder i kraft. Små ændringer, fx ændret emballage, vil dog kun blive varslet på vores hjemmeside.

Tegning af abonnement kan nægtes ved saglig grund, såsom forsøg på bedrageri, manglende kreditværdighed og lignende.

Priser

Samtlige priser angives i DKK og er inklusive moms og andre afgifter. Alle priser kan opdateres løbende. Prisen på produktet kan variere afhængig af salgskanal, distribution og specielle tilbud. Priserne gælder indtil de ændres. Varsel om prisændringer sendes i god tid før ændringerne træder i kraft. Introduktionstilbud kan ikke udnyttes illoyalt ved gentagende tegning og opsigelse af abonnement, da introduktionstilbud primært er rettet mod nye kunder.

Porto- og ekspeditionsgebyr tillægges hver forsendelse i henhold til gældende satser, medmindre andet er aftalt.

Levering

Vi sender din bestilling med aftalt leveringsfrekvens. Hvis leveringstidspunktet ikke følger af bestillingen, bliver varen leveret uden unødigt ophold og senest inden 30 dage fra bestillingstidspunktet.

Vi udsteder en skriftlig faktura, som fungerer som ordrebekræftelse, som vedlægges alle forsendelser. Ved specielle tilbud, store eller flere bestillinger kan det forekomme, at bestillingen skal afhentes på et afhentningssted tæt på din adresse grundet bestillingens størrelse og vægt.

Levering er sket, når du, eller din repræsentant, har overtaget varen.

Ved forsinket levering kan du efter omstændighederne holde købesummen tilbage, kræve levering, kræve erstatning eller hæve aftalen.

Betaling

Du kan enten betale ved bestilling på internettet eller ved modtagelse af faktura for varen.

Fakturaen sendes sammen med din forsendelse. Betalingsfristen følger af fakturaen, og er på minimum 14 dage fra modtagelse af varen. Ved manglende betaling påløber de til enhver tid gældende renter i henhold til renteloven samt eventuelle inddrivelsesomkostninger.

Fortrydelseret
I medfør af forbrugeraftalelovens bestemmelser har du 14 dages fortrydelsesret. De 14 dage regnes fra den dato, hvor du modtager varerne. Alle dage medtages, men hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag eller lignende forlænges fristen til den førstkommende hverdag. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Fortrydelsesretten indebærer, at du har ret til at fortryde købet af et uåbnet produkt og returnere produktet. For at kunne gøre fortrydelsesretten gældende, skal produktet returneres til os i samme stand og mængde, som du modtog det. Hvis varens værdi er reduceret mere end nødvendigt for at bestemme varens art, egenskaber og funktion, skal du erstatte dette værditab. Medmindre andet er aftalt, skal du desuden dække de direkte omkostninger forbundet med returnering af varen.

Nærmere oplysninger om, hvordan du benytter dig af fortrydelsesretten, fremgår af fortrydelsesskemaet, som følger med din første bestilling.

Hvis du benytter dig af fortrydelsesretten, tilbagebetaler vi købesummen uden unødigt ophold og senest 14 dage efter, vi har modtaget din meddelelse herom. Vi har ret til at tilbageholde købesummen, indtil vi har modtaget den returnerede vare, eller du har fremlagt dokumentation for, at varen er blevet sendt.

Vi foretager tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du har benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet med os.

Hvis du har spørgsmål vedrørende fortrydelsesretten, kan du kontakte kundeservice på telefon 70 23 01 10 mandag til fredag klokken 08.00–16.30. Du kan også sende en e-mail til kundeservice@vnp.dk .

Reklamation
Hvis den leverede vare har mangler, kan du efter omstændighederne kræve afhjælpning af manglen, omlevering, afslag, erstatning eller hæve aftalen.

Hvis der foreligger en mangel ved varen, skal du inden rimelig tid efter, at manglen er opdaget eller burde være opdaget give sælger meddelelse om, at du vil påberåbe dig manglen. En reklamation afgivet inden 2 måneder efter manglens opdagelse er altid rettidig. Reklamationsretten er begrænset til reklamationer vedrørende varens holdbarhedsdato, som er angivet på emballagen, og senest 2 år efter, at du har modtaget varen. Ved for sen reklamation mister du retten til at gøre manglen gældende.

Reklamationsretten gælder i tillæg til fortrydelsesretten.

Ved reklamation, fejl og mangler får du dækket eventuelle fragtomkostninger. Vi foretager tilbagebetalingen med samme betalingsmiddel, som du har benyttet ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet med os.

Sælgers rettigheder ved kundens misligholdelse
Hvis du ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen eller loven, og dette ikke skyldes forhold, der kan bebrejdes sælger, kan vi efter omstændighederne, tilbageholde varen, kræve vores tilgodehavende betalt, hæve aftalen og kræve erstatning af dig. Vi vil efter omstændighederne kunne kræve renter i tilfælde af forsinket betaling og opkrævningsgebyr jf. Renteloven, og hvis du undlader at hente ubetalte varer, kan sælgeren opkræve et gebyr. Gebyret kan maksimalt udgøre sælgers faktiske leveringsudgifter.

Personoplysninger
For at kunne gennemføre denne aftale vil sælger behandle enkelte af dine personoplysninger (fx navn og adresse). Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger ved at klikke på følgende link.

Kundeservice
Vores kundeservice har stor erfaring med vores produkter og kan derfor let svare på dine spørgsmål.

Du kan kontakte kundeservice på telefon 70 23 01 10 mandag til fredag klokken 08.00–16.30. Du kan også sende en e-mail til kundeservice@vnp.dk .

Forbehold og ansvarsfraskrivelser
Sælger forbeholder sig retten til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til tredjemand.

Der tages forbehold for driftsforstyrrelser, trykfejl, forkerte priser, moms- og øvrige afgiftsændringer eller leveringsproblemer, som ikke kan bebrejdes sælger.

Eventuelle tilbud gælder så længe, der er varer på lager (som angivet i forbindelse med den enkelte kampagne).

Sælger tager ikke ansvar for fejlbrug af produkter, og anbefaler dig at følge den anbefalede dosering på pakken.

Ændring i købsvilkårene
Disse købsvilkår kan ændres som følge af særlige behov og/eller lovgivningsmæssige ændringer, pålæg eller anbefalinger. Ved ændring af vilkårene bliver du varslet herom. Varsel gives senest 1 måned før, ændringerne træder i kraft. Hvis du på baggrund af de ændrede vilkår ønsker at opsige aftalen, kan du frit gøre det. Manglende opsigelse af aftalen efter ændring af vilkårene betyder, at du accepterer de opdaterede vilkår. Nye vilkår vil blive annonceret på vores hjemmeside i kombination med udsendelse af de nye vilkår.

Kontfliktløsning
Hvis du vil klage over dit køb, skal du henvende dig til kundeservice@vnp.dk . Klager sendes til sælger inden for rimelig tid, jf. punkt 7 og 8.

Parterne bestræber sig på at løse enhver tvist i mindelighed. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: https://ec.europa.eu/commission/

Hvis mægling ikke lykkes, kan du eller sælgeren indbringe sagen for domstolene. Aftalen og ethvert køb på vores webshop er underlagt dansk ret. Rette værneting er Københavns Byret.